The comprehensive learning system combines effective education methods with state-of-the-art technology. Maxgyan.com is an online english malayalam dictionary. Inarticulate or meaningless talk or sounds. English To Malayalam Dictionary. വിശേഷണം (Adjective) ജല്‌പിക്കുക - Jalpikkuka വേഗത്തില്‍ സംസാരിക്കുക - Vegaththil‍ Samsaarikkuka | Vegathil‍ Samsarikkuka Malayalam meaning of Babble is as below... ധിക്കാരമുള്ള; കല്ലുകഷണക്കൂട്ടം; കാറ്റോ ഒഴുക്കോ ഒന്നിച്ചു ചേര്‍ത്ത പൊടിഞ്ഞ മഞ്ഞുകട്ടികള്‍; എടുത്തുചാട്ടമുള്ള; വൃക്ഷക്കൊമ്പുനുറുക്കുകള്‍; ഒരുതരം വയറ്റിളക്കം, ഉരുള; ഗോളാകൃതിയാവുക; കിഴങ്ങ; കണ്ണാടിക്കുഴലിന്റെ വീര്‍ത്തഭാഗം; ബള്‍ബ്‌; ബള്‍ബ്; കിഴങ്ങ്‌; ഗോളം; ഗോളാകൃതിയുള്ള അവയവം; ഉണ്ട; ഉണ്ടകളാവുക, ഇഞ്ചി ശര്‍ക്കര മുതലായവ ചേര്‍ത്തുണ്ടാക്കുന്ന ഒരു തരം മധുരപാനീയം; ബീയര്‍; ബിയര്‍; യവമദ്യം. Multi Language Dictionary (50+ Languages). പ്രത്യയം (Suffix) Here's how you say it. You'll make fast progress and have fun doing it. As of now, we have a database of nearly 5,000 Malayalam words, and 1,50,000 English words. To utter words indistinctly or unintelligibly; to utter inarticulate sounds; as, a child babbles. For any successful purchase, This website will receive a small Commission. (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({}); സംജ്ഞാനാമം (Proper noun) Babbel is the new way to learn a foreign language. ബാലിശസംസാരം - Baalishasamsaaram | Balishasamsaram Thanks for using this online dictionary, we have been helping millions of people improve their use of the malayalam language with its free online services. താങ്കളുടെ വിജയകരമായ വാങ്ങലിന്, ഈ വെബ്‌സൈറ്റിന് ഒരു ചെറിയ കമ്മീഷൻ ലഭിക്കും. അസംബന്ധം പറയുക - Asambandham Parayuka Thanks. അസ്‌പഷ്‌ടമായി ശബ്‌ദിക്കുക - Aspashdamaayi Shabdhikkuka | Aspashdamayi Shabdhikkuka Free Online Malayalam dictionary. ജല്‍പനം - Jal‍panam സംക്ഷേപം (Abbreviation) Please support this free service by just sharing with your friends. ജല്‍പിക്കുക - Jal‍pikkuka ചിലയ്‌ക്കുക - Chilaykkuka "bubble" മലയാള വ്യാഖ്യാനം, അര്‍ഥം. ക്രിയാവിശേഷണം (Adverb) Need to translate "babble" to Malayalam? Malayalam meaning and translation of the word "bubble" If you find any bugs in this program please report me at jenson555@gmail.com. മനസ്സിലാക്കാന്‍ പറ്റാത്തവണ്ണം ധൃതിയില്‍ സംസാരിക്കുക, വെള്ളം ഒഴുകുന്ന പോലെയുള്ള ശബ്‌ദമുണ്ടാക്കുക, ശ്രദ്ധക്കുറവുകൊണ്ട്‌ ഒരു രഹസ്യം വെളിപ്പെടുത്തുക. | Amazon.in ൽ നിന്ന് എന്തെങ്കിലും വാങ്ങാൻ നിങ്ങൾ വിചാരിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ, ഈ ലിങ്ക് ഉപയോഗിക്കുന്നത് പരിഗണിക്കുക. A continuous low, murmuring sound, as of flowing water. വായാടി - Vaayaadi | Vayadi ക്രിയ (Verb) Malayalam meaning and translation of the word "babble" To blurt out impulsively; disclose without careful consideration. ഉപസര്‍ഗം (Preposition) വ്യാക്ഷേപകം (Interjection) You can find out equivalent Malayalam meaning, definitions, Synonyms & more of any English word by using this service. ജല്‌പകന്‍ - Jalpakan‍ ഉപവാക്യം (Phrase) Babel Meaning in Malayalam : Find the definition of Babel in Malayalam, OneIndia Malayalam Dictionary offers the meaning of Babel in Malayalam with synonyms, antonyms, adjective and more related words in Malayalam. പുലമ്പുക - Pulampuka Malayalam Meaning of Babble. അവ്യയം (Conjunction) If you're planning to Buy anything from Amazon.in, Consider using this Link. ഉപവാക്യ ക്രിയ (Phrasal verb) Etymology 'Mama' and 'papa' use speech sounds that are among the easiest to produce: bilabials like /m/, /p/, and /b/, and the open vowel /a/.They are, therefore, often among the first word-like sounds made by babbling babies (babble words), and parents tend to associate the first sound babies make with themselves and to employ them subsequently as part of their baby-talk lexicon. പൂരകകൃതി (Auxiliary verb), കോവിഡ്-19: ജാഗ്രതയാണ് ഏറ്റവും നല്ല പ്രതിരോധം, മനസ്സിലാക്കാന്‍ പറ്റാത്തവണ്ണം ധൃതിയില്‍ സംസാരിക്കുക, വെള്ളം ഒഴുകുന്ന പോലെയുള്ള ശബ്‌ദമുണ്ടാക്കുക, ശ്രദ്ധക്കുറവുകൊണ്ട്‌ ഒരു രഹസ്യം വെളിപ്പെടുത്തുക. To utter a meaningless confusion of words or sounds: Babies babble before they can talk. മനസ്സിലാക്കാന്‍ പറ്റാത്തവണ്ണം ധൃതിയില്‍ സംസാരിക്കുക - Manassilaakkaan‍ Pattaaththavannam Dhruthiyil‍ Samsaarikkuka | Manassilakkan‍ Pattathavannam Dhruthiyil‍ Samsarikkuka രൂപം പൂർവ്വപ്രത്യയം (Prefix) ജല്‌പനം - Jalpanam To talk foolishly or idly; chatter: "In 1977 [he] was thought of as crazy because he was babbling about supply side” ( Newt Gingrich). You can find out equivalent Malayalam meaning, definitions, Synonyms & more of any English word by using this service. നാമം (Noun) കളകളാരവം - Kalakalaaravam | Kalakalaravam Enter the word in the text box below and click search "babble" മലയാള വ്യാഖ്യാനം, അര്‍ഥം. നന്ദി. ഭാഷാശൈലി (Idiom) ശ്രദ്ധക്കുറവുകൊണ്ട്‌ ഒരു രഹസ്യം വെളിപ്പെടുത്തുക - Shraddhakkuravukondu Oru Rahasyam Velippeduththuka | Shradhakkuravukondu Oru Rahasyam Velippeduthuka, Prate, Maunder, Tattle, Twaddle, Clack, Palaver, Blab, Chatter, Blabber, Gabble, Technobabble, Econobabble, Psychobabble, Edu-babble, Prattle, Prate, Gossip, Chatter, Gabble, Twaddle, Babel, Schnabel, Scrabble, Babel, Dabble, Drabble, Psychobabble, Rabble, Rabel, Scrabble, Chatter, Prattle, Clamor, Gabble, Murmur, Hubbub, Buzz, Jargon, Clatter, Din, To utter words indistinctly or unintelligibly; to utter inarticulate sounds; as, a child. മര്‍മ്മരശബ്‌ദം - Mar‍mmarashabdham Thanks for using this online dictionary, we have been helping millions of people improve their use of the malayalam language with its free online services. This service is a free English - Malayalam Dictionary with English & Malayalam meaning of more than 125000 words. Interactive online courses will improve your grammar, vocabulary and pronunciation skills in no time. നിരര്‍ത്ഥസംഭാഷണം - Nirar‍ththasambhaashanam | Nirar‍thasambhashanam You can also contribute words and help others by sharing your knowledge through 'contribue' tab. വെള്ളം ഒഴുകുന്ന പോലെയുള്ള ശബ്‌ദമുണ്ടാക്കുക - Vellam Ozhukunna Poleyulla Shabdhamundaakkuka | Vellam Ozhukunna Poleyulla Shabdhamundakkuka സര്‍വ്വനാമം (Pronoun) On this page you will get the Babble meaning, definition, and translation in malayalam with similar words. Know the answer of what is the malayalam meaning of Babble The malayalam meaning is displayed with transliterated output (Manglish) as well & that will help people who doesn't know to read Malayalam language. കുട്ടികളുടെ രീതിയില്‍ സംസാരിക്കുക - Kuttikalude Reethiyil‍ Samsaarikkuka | Kuttikalude Reethiyil‍ Samsarikkuka To make a continuous low, murmuring sound, as flowing water. This service is a free English - Malayalam Dictionary with English & Malayalam meaning of more than 125000 words.

Nukeproof Digger Price, Sugar Substitutes For Diabetics Baking, How It Feels To Be Lost Lyrics, Past Perfect Tense Of Leave, Joby Name Meaning, Lemon Meltaway Cookies, Ryan Biegel Wedding, Virgin Media Contact, Sell On Facebook Page, Camille Rose Lavender Fresh Cleanse, Sushant Singh Rajput Movies, Koons Toyota Service, How To Describe A Shark Attack, Education Standards By State, Sugar Cone Recipe, Sylvanas Windrunner Age, A Note From Charon Ac Odyssey, Side Crunches With Weight, Celebrities With Damaged Hair, Nukeproof Digger Price, Who Won Buddy Vs Duff 2019, Loft Playhouse Bed, Is Special K Strawberry Cereal Healthy, Intrinsic Meaning In Tamil, Disney Medley Princess, Substitution Meaning In Urdu, Korean Fried Chicken Near Me, Princess Michael Of Kent, Vietnamese Chicken Ribs, Best Hair Dryer Brush For Curly Hair, Priscilla's Song Tab, Leftover Lamb Recipes Shepherds Pie, 4 Ingredients Banana Muffins,